1995                       born in Calcutta, India

1997 -                       living in Luxembourg

2015 -                       studying at HBK Essen  Exhibitions

2016                         Rundgang HBK Essen, Essen (D)

2016                         Art of Nedschroef, Essen (D)

2017                         Art of Nedschroef, Munich (D)

2017                         
Ausstellungsreihe Lehrer-Schüler, Kunstmuseum Gelsenkirchen (D)

2017                         Rundgang HBK Essen, Essen (D)

2017                         Konscht & Kulturfestival, Bous (L)

2017                         Nordstadtwelten 2.0, Essen (D)

2017                         Essener Förderpreis, Essen (D)

2018                         Rundgang HBK Essen, Essen (D)

2018                         "Verortung" (Group Exhibiton HBK Essen), Stadtmuseum Münster (D)

2018                         "Kein Gottesdienst" (Group Exhibition HBK Essen), Johanneskirche Essen-Bergerhausen (D)